దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు, వృద్ధుల యొక్క చలనశీలత తగ్గిపోవడానికి కారణం: అధ్యయనం – ది సియాసత్ డైలీ